درمانی مراقبت از پوست

کرم ضدلک قوی فرونیا

Feronia LIGHTENING CREAM

وضعیت : موجود

اسپانیا

قیمت : 115,000

تاریخ بروزرسانی قیمت : 2020-01-19 07:28:43 ۰۷:۲۸ - ۹۸/۱۰/۲۹
تعداد بازدید: 495
موجودی کالا: 1
بدون امتیاز

توضیحات محصول

شماره پروانه بهداشتی:6661112529683437

مواد موثره:
هیدروکینـون % ،۴آلفـا آربوتیـن % ،١.٢آربوتیـن% ،۰٫۸۹رتینـول % ،۰٫١آسـکوربیک اسـید % ،۴٫۵سالیسـلیک اسـید% AHA ،١.٢بـا منشـا میـوه های
طبیعـی بـه میـزان % ، ٢روغـن هسـته لیمـو و….

ویژگی ها:

کرم ضد لک قوی حاوی هيدروکينون وAHA
کـرم ضدلـک و روشـن کننـده خیلـی قـوی فرونیـا، انـواع لـک هـا اعـم از ملاسـما، کبـد، لـک بـارداری، آفتـاب، افزایـش سـن، جـای جـوش، کک و مـک و… را بعلـت داشـتن هیدوکینـون، آربوتیـن، ویتامیـن Cو AHAگیاهـی درمـان مـی کنـد.
درمان لک ناشی از لیزر، میکرو و لایه برداری و ….
دارای یک فرمول امن و فاقد استروئید که برای هر دو درمان حاد و نگهدارنده استفاده می شود.
رتینول و ویتامین Cفرونیا جهت لیفت و کاهش چین و چروک و آبرسانی پوست نیز قابل استفاده میباشد.

مشخصات محصول :

نوع محصول
کرم
جنسیت مصرف
عمومی
سایز
50میلی
مدت انقضا
36ماه
گروه
ضدآفتاب
نوع محفظه
تیوپ
سن مصرف
عمومی

 

 

 

 

 

 

 

 

روش مصرف:
هـر شـب بعـد از پـاک کـردن و تمیـز کـردن پوسـت لایـه نازکـی را بـر روی قسـمت هـای مـورد نظـر قـرار دهیـد. لازم اسـت بـه مـدت حداقـل
١۰دقیقـه صبـر کـرده سـپس محصـول دیگـری را بـر روی پوسـت خـود اسـتفاده نماییـد.
بهتـر اسـت در شـب هـای اول اسـتفاده، ایـن کـرم بـه مـدت ١تـا ٣سـاعت بـر روی پوسـت بمانـد و سـپس شسـته شـود و بـه تدریـج ایـن
میـزان بیشـتر شـده، بـه گونـه ای کـه از شـب تـا صبـح بـر روی پوسـت بمانـد.

دیدگاه ها

> برای ثبت نظر باید ابتدا وارد سایت شوید.


ویژگی محصولات درمانی
نوع درمان درمان لک و تیرگی پوست_روشن کننده و شفاف کننده پوست
نوع محصول کرم
ویژگی محصولات مراقبت پوست
نوع کرم
کاربرد ضدلک_شفاف کننده_روشن کننده_لایه بردار
مناسب برای انواع پوستها